Skip to main content

Introductie video en Inleiding

Deze han­dlei­d­ing is opge­s­plitst in:

Aanleiding

Trans­fore staat bek­end om het tra­ject­denken, indi­vidu­ele patiënt­tra­jecten met het eind­doel voor ogen. Dit houdt in dat alle onderde­len van het tra­ject­plan naad­loos op elka­ar aansluiten, net als bij een hon­ingraat.

We vin­den het belan­grijk dat patiën­ten inzicht en regie hebben in het gehele tra­ject. Het samen leggen van de tra­ject­puzzel helpt daar­bij. Dit maakt het tra­ject­plan voor de patiënt overzichtelijk en con­creet.

Levensgebieden

De puzzel­stuk­jes zijn verdeeld over 9 lev­ens­ge­bieden die van belang kun­nen zijn voor het her­s­tel van de patiënt en de vei­ligheid in de samen­lev­ing, te weten: geestelijke gezond­heid, lichamelijke gezond­heid, vei­ligheid, wonen, relaties, dagbeste­d­ing, finan­ciën, vri­jeti­jds­beste­d­ing en zingev­ing.

Bij elk lev­ens­ge­bied wor­den algemene sug­gesties gegeven qua onder­w­er­pen. Mocht een onder­w­erp ont­breken dan kan deze zelf toegevoegd wor­den door het invullen van een blan­co puzzel­stuk­je met een white­board­s­tift.

Invalshoeken

De tra­ject­puzzel kan vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken wor­den opgesteld, waaron­der:

 • Tijd: het behan­del­tra­ject wordt in een logis­che tijdsvol­go­rde ron­dom de patiënt gebouwd.
 • Betrokken­heid: het behan­del­tra­ject wordt visueel vor­mgegeven op basis van de mate van betrokken­heid bij de patiënt; dicht­bij of verder­af van het cen­trum.
 • Pri­or­iteit: belan­grijke onderde­len van de behan­del­ing en voor het her­s­tel staan dicht­bij de patiënt.

Uitkomst

Het resul­taat van de Tra­ject­puzzel is een visuele weer­gave van onderde­len en betrokke­nen in een indi­vidueel behan­del­tra­ject. Als de tra­ject­puzzel is gelegd kan dit wor­den vast­gelegd met een foto en wor­den opges­la­gen in het patiën­ten­dossier.

Het visuele overzicht kan op ver­schil­lende manieren wor­den ingezet. Denk hier­bij aan de intake, een tra­jectafstem­ming met meerdere betrokke­nen bij het behan­del­tra­ject en bij een (tussen­ti­jdse) eval­u­atie. De tra­ject­puzzel is immers dynamisch en groeit mee met het indi­vidu­ele patiënt­tra­ject.

Handleiding — hoe leg je een Trajectpuzzel?

Het samen leggen van de tra­ject­puzzel maakt het tra­ject­plan voor de patiënt inzichtelijk en con­creet.

Maak de zorgvraag visueel vanu­it diverse inval­shoeken en lev­ens­ge­bieden door het plaat­sen en ver­schuiv­en van puzzel­stuk­jes wie er wan­neer bij het behan­del­tra­ject betrokken zijn.

A. Voorbereiding

 • Zorg voor aan­wezigheid van wis­bare(!) white­board­s­tift en/of Pos­tits;
 • Vochtige doek­jes, om toelichtin­gen te kun­nen wis­sen;
 • Hou een cam­era of mobiel bij de hand voor het vast­leggen van de gelegde Tra­ject­puzzel;
 • Maak ruimte op een tafel, zodat een tra­ject­puzzel vrij kan wor­den neergelegd;
 • Haal de puzzel­stuk­jes uit het blik­je en leg deze op kleur en aparte stapelt­jes klaar;
 • Voor de Tra­ject­puzzel webap­pli­catie is een com­put­er of tablet nodig.

B. Stappen

 1. Plaats het licht­blauwe puzzel­stuk­je van de patiënt cen­traal op tafel als start­punt.
 2. Schri­jf met white­board­s­tift naam patiënt op het puzzel­stuk­je (of plak een Pos­tit met naam)

TIP! Plaats bij tijdsoverzicht­en het puzzel­stuk­je met de patiënt links, zodat het overzicht naar rechts toe vrij kan wor­den uit­gew­erkt.

 1. Loop met de patiënt de lev­ens­ge­bieden langs en bespreek wat voor behan­del­tra­ject van belang is. Welke zorg(aanvraag) is van toepass­ing bij de patient? Wie is nodig bij de inhoud van deze zorg? Op welke lev­ens­ge­bieden gaan we aan de slag?
 2. Pak deze puzzel­stuk­jes uit de stapelt­jes en leg deze in de Tra­ject­puzzel (of eerst apart kan ook).
 3. De tra­ject­puzzel is dynamisch, er kan geschoven en gewi­jzigd wor­den.
 4. Is er een toelicht­ing of nuancer­ing hier­bij hand­ig? Zoals bijvoor­beeld naam van een betrokkene? Schri­jf het met een white­board­s­tift op één van de blan­co puzzel­stuk­jes of plak een Pos­tit.

TIP! Schri­jf de toelicht­ing op de achterkant van een puzzel­stuk­je met dezelfde kleur. Dit zorgt voor overzicht.

 1. Ont­breekt in het overzicht van de puzzel­stuk­jes een belan­grijk onderdeel of onder­w­erp? Schri­jf het met een white­board­s­tift op een blan­co puzzel­stuk­je.
 2. Plaats samen met de patiënt de puzzel­stuk­jes op een voor de hand liggende plek ron­dom het cen­trale patiënt puzzel­stuk­je. Stel met open vra­gen vast waar de puzzel­stuk­jes moeten staan. Dicht­bij of toch wat verder weg? Is dat anders dan een peri­ode gele­den?

TIP: Neem hier­bij de wenselijke inval­shoek mee (tijd, betrokken­heid of pri­or­iteit).

TIP: Via de webapp kun je meerdere Tra­ject­puzzels naast elka­ar tonen, en daarmee de veran­der­ing (vooruit­gang) lat­en zien.

 1. Als de Tra­ject­puzzel gelegd is vallen alle puzzel­stuk­jes op zijn plaats
 2. Maak een foto van de Tra­ject­puzzel (In webapp is ver­sleuteld opslaan en als pdf mogelijk).

TIP! Ver­meld voor herken­baarheid bij overzicht­en de datum, patiënt­naam of het dossier­num­mer.

C. Aandachtspunten

 • Volg de pri­va­cyregels.
 • Wis na gebruik toelichtin­gen op de puzzel­stuk­jes, zodat deze geen infor­matie meer bevat­ten.
 • Doe de tra­ject­puzzel­stuk­jes na afloop weer in het blik­je, klaar voor de vol­gende gebruik­er.

Inhoud bordpuzzel

Inhoud fysieke Tra­ject­puzzel van Trans­fore

 • 64 gek­leurde puzzel­stuk­jes verdeeld over 9 lev­ens­ge­bieden
 • 5 blan­co puzzel­stuk­jes
 • 1 patiënt puzzel­stuk­je
 • 1 geel/blauw afdekkaart­je met logo Tra­ject­puzzel
 • Han­dlei­d­ing
 • Blik­je met opdruk