Skip to main content

Toegang en inloggen

Er kan van de Tra­ject­puzzel gebruik wor­den gemaakt, nadat IT Beheer de recht­en hier­voor heeft ver­schaft, en als er is ingel­ogd op het Intranet en op Brein.

Open hier­na een Chromi­um inter­net­brows­er (bijv. Chrome) en volg de hyper­link naar de Tra­ject­puzzel op het Intranet.

Trajectpuzzel overzicht

Tra­ject­puzzel menubalk
Knop voor Tra­ject­puzzel menu
Puzzel achter­grond
Patiënt puzzel­stuk­je
Bib­lio­theek met cat­e­gorieën (lev­ens­ge­bieden) en onder­w­er­pen
Werk­balk met ver­schil­lende func­ties

Als de Tra­ject­puzzel wordt geopend ziet men een hon­ingraat-achter­grond die de basis is voor de puzzel die erop wordt gelegd.

In het mid­den staat het eerste licht­blauwe puzzel­stuk­je van de Patiënt, die het vertrekpunt vormt voor elke puzzel.

In de gebruiksin­ter­face staan verder: bovenin een menubalk met het Tra­ject­puzzel menu, rechts een bib­lio­theek met gek­leurde cat­e­gorieën (lev­ens­ge­bieden) en onder­w­er­pen en onderin een werk­balk met ver­schil­lende func­ties.

In eerste instantie zal als cur­sor het hand­je te zien zijn.

Trajectpuzzel menu (samenvatting)

In de menubalk staat rechts een knop met 3 streep­jes (ham­burg­er­knop). Via deze knop wordt het Tra­ject­puzzel menu met ver­schil­lende opties getoond. Via dit menu kun je een nieuwe puzzel starten, een eerder opges­la­gen puzzel ope­nen, de huidi­ge Tra­ject­puzzel opslaan als databe­stand voor herge­bruik, en de huidi­ge puzzel afdrukken of opslaan als pdf bestand.

Ook heb je via dit menu toe­gang tot de Help func­tie, Veelgestelde vra­gen en Trans­fore web­site.

Afs­luiten? Je kunt de Tra­ject­puzzel gewoon afs­luiten door het browser­ven­ster te sluiten, of door de brows­er zelf af te sluiten.

Opslaan als Een puzzel opslaan kan via de optie ‘Opslaan als’. Hier­mee kri­jg je een stan­daard Opslaan dialoog te zien, waarmee je de huidi­ge puzzel onder een zelf op te geven naam ver­sleuteld kunt opslaan als tek­st­be­stand, met .txt exten­sie.

Let op! Stan­daard wordt aan de bestand­snaam de naam van de patiënt meegegeven als deze apart is opgegeven in het patiënt puzzel­stuk­je, gevol­gd door de datum waarop puzzel is gelegd (jjjjm­mdd).

Help? Bin­nen de Tra­ject­puzzel kan via het menu rechts­bovenin in de head­er alti­jd de Help­func­tie wor­den ger­aad­pleegd. Hier­mee kan online tekst en uit­leg wor­den opgevraagd. Ook zijn er enkele Tooltips.

Werkbalk met functies

1
Selecteer
2
Schuif puzzel
3
Cen­treer
4
Sleep voor puzzel­stuk­je / Klik voor bib­lio­theek
5
Maak passend
6
Zoom in
7
Zoom uit
8
Ver­ber­gen / Tonen

Via de werk­balk onderin heb je toe­gang tot de vol­gende func­ties:

 1. Selecteer: Met deze func­tie kun­nen puzzel­stuk­jes:
 • nieuwe aange­maakt wor­den, via dubbelk­likken op een lege plek in de puzzel.
 • ges­e­lecteerd wor­den, en ver­vol­gens wor­den ver­plaatst naar een andere plek, door puzzel­stuk­jes te klikken en slepen.
 • gewi­jzigd wor­den, via een dubbelk­lik op een bestaand puzzel­stuk­je.

Als de Selecteer func­tie actief is, heeft de cur­sor een hand­je als sym­bool.

 1. Ver­schuif puzzel: Met deze func­tie kan de hele puzzel wor­den ver­schoven, zodat men door de puzzel heen kan nav­igeren. Dit is nut­tig, wan­neer bijv. is inge­zoomd of een deel van de puzzel niet in beeld komt, door­dat er iets voor staat afge­beeld.

Als deze func­tie actief is, is de cur­sor een sym­bool met vier pijlen.

 1. Cen­treer: Met deze func­tie wordt de puzzel gecen­treerd ron­dom het Patiënt puzzel­stuk­je.
 1. De + func­tie: Met deze func­tie kun­nen nieuwe puzzel­stuk­jes in de puzzel wor­den gesleept als de muisknop inge­drukt wordt gehouden. Door te klikken op de + func­tie, wordt de bib­lio­theek getoond, of rechts ver­bor­gen.
 1. Maak passend: Klik deze func­tie om de hele puzzel passend in beeld te kri­j­gen.
 1. Zoom in: Klik deze func­tie voor inzoomen op de puzzel.
 1. Zoom uit: Klik deze func­tie voor uit­zoomen op de puzzel.
 1. Knop werk­balk tonen / ver­ber­gen: Via de kleine knop rechts van de werk­balk kan de hele werk­balk wor­den ver­bor­gen, zodat er meer ruimte is voor de puzzel. Als in ver­bor­gen toe­s­tand de knop weer inge­drukt wordt, komt de werk­balk weer naar voren.

Tip! De bib­lio­theek heeft links ook een dergelijke knop met dezelfde func­tie.

Centrale ‘Patiënt’ puzzelstukje

Het Patiënt puzzel­stuk­je staat cen­traal bij de Tra­ject­puzzel.

Deze wordt in het begin ook in het mid­den van de puzzel getoond.

Als dit puzzel­stuk­je niet meer in het mid­den staat, omdat de puzzel is ver­schoven, dan kan dit wor­den her­steld via de ‘Cen­treer’ func­tie in de werk­balk.

Naam Patiënt opgeven Via het dubbelk­likken van het Patiënt puzzel­stuk­je kan in het ‘Wijzig Patiënt naam’ dialoog een spec­i­fieke naam en een optionele toelicht­ing opgeven of wijzi­gen. Na beves­tig­ing wordt deze naam in het puzzel­stuk­je getoond, met onderin de optionele toevoeg­ing.

Let op! Mocht een aparte naam zijn opgegeven, dan wordt deze naam tevens getoond als begin van de voorgestelde bestand­snaam bij het opslaan van een Tra­ject­puzzel als databe­stand. Zo kan duidelijk bli­jven op welke patiënt een bestand betrekking heeft. Mocht ver­meld­ing niet wenselijk zijn, dan kan de naam uit het voorgestelde bestand­snaam wor­den ver­wi­jderd bij  het opslaan.

Nieuwe puzzelstukjes aanmaken

Op 3 manieren kan een nieuw puzzel­stuk­je aan de huidi­ge Tra­ject­puzzel wor­den toegevoegd:

1. Onder­w­erp slepen uit de bib­lio­theek

Vanu­it de Bib­lio­theek kan een puzzel­stuk­je met een van de stan­daard onder­w­er­pen in de puzzel wor­den gesleept:

 • Klik eerst in de Bib­lio­theek een rel­e­vant lev­ens­ge­bied aan,
 • Kies ver­vol­gens uit de getoonde opties een passend onder­w­erp,
 • Sleep dit onder­w­erp als strook ver­vol­gens naar een passende plek in de puzzel,
 • Laat de muisknop los op die na het mak­en van deze sleep­be­weg­ing,

Opmerk­ing: Bij tablets / iPads wordt als cur­sor bij de sleep­be­weg­ing een klein puzzel­stuk­je getoond.

Tip! Onder­aan in de bib­lio­theek kan een leeg, blan­co puzzel­stuk­je in de puzzel wor­den gesleept.

2. Dubbelk­likken en de defin­i­tie dialoog

Door ergens in de puzzel te dubbelk­likken, komt de defin­i­tie dialoog naar voren, waar een nieuw puzzel­stuk­je in kan wor­den opgegeven. Als na het opgeven en de [Beves­tig] knop wordt gekozen, wordt het gedefinieerde puzzel­stuk­je op de aangek­lik­te plek geplaatst.

3. De + func­tie in de werk­balk en de defin­i­tie dialoog

Door vanu­it de + func­tie in de werk­balk met de muis een sleep­be­weg­ing te mak­en, kan een nieuw puzzel­stuk­je in de puzzel wor­den gesleept. Nadat de muisknop wordt los­ge­lat­en op de plek waar het puzzel­stuk­je zou passen, kan in de defin­i­tie dialoog het puzzel­stuk­je verder wor­den gedefinieerd.

Definitie dialoog ‘Maak een puzzelstukje aan’ / ‘Wijzig een puzzelstukje’

Via de defin­i­tie dialoog kan een nieuw puzzel­stuk­je wor­den aange­maakt, of de defin­i­tie van een bestaand puzzel­stuk­je wor­den gewi­jzigd.

 • Dubbelk­lik op een lege plek in de puzzel voor een nieuw puzzel­stuk­je, of dubbelk­lik een bestaand puzzel­stuk­je om deze te wijzi­gen.
 • Bij ‘Selecteer een cat­e­gorie *’ kan het rel­e­vante lev­ens­ge­bied voor het puzzel­stuk­je gekozen wor­den. Staat er geen passende optie bij, kies dan de ‘Geen cat­e­gorie / Blan­co’ optie onder­aan het pull­down-menu.
 • Bij ‘Selecteer een onder­w­erp *’ kan bin­nen de hier­voor gekozen cat­e­gorie een rel­e­vant onder­w­erp voor het puzzel­stuk­je wor­den gekozen. Staat er geen passend onder­w­erp bij, geef dan bij het onder­staande ‘Ander onder­w­erp…’ veld een aangepast onder­w­erp op.
 • Bij de hor­i­zon­tale schuif­balk kan de tint van het puzzel­stuk­je wor­den opgegeven. Deze tint is stan­daard gemid­deld, maar kan ook wat voller of juist wat lichter wor­den getoond. Zo is meer onder­scheid bij puzzel­stuk­jes uit dezelfde cat­e­gorie te mak­en.
 • Bij ‘Ander onder­w­erp…’ kan een aangepast onder­w­erp wor­den opgegeven dan de via het selec­tiemenu opgegeven opties. De lengte van de tekst die kan wor­den opgegeven is beperkt, om deze cor­rect in het puzzel­stuk­je weer te kun­nen geven; er kun­nen hier max. 20 karak­ters wor­den opgegeven.
 • Als bij cat­e­gorie voor Blan­co is gekozen, dan kan bij dit veld het onder­w­erp voor het blan­co puzzel­stuk­je wor­den opgegeven.
 • Als zow­el bij ‘Ander onder­w­erp…’ als bij ‘Selecteer een onder­w­erp’ onder­w­er­pen zijn opgegeven, dan is de eerste lei­dend en wordt dat onder­w­erp getoond.
 • Bij ‘Toevoeg­ing’ kan een korte tekst aan het puzzel­stuk­je wor­den toegevoegd. Deze toevoeg­ing wordt onder­aan het puzzel­stuk­je weergegeven. De lengte van de tekst voor de toevoeg­ing is beperkt, om deze cor­rect in weer te kun­nen geven in het puzzel­stuk­je; er kun­nen hier max. 20 karak­ters wor­den opgegeven.

Optie niet beschik­baar? Niet beschik­bare opties in de dialoog wor­den gri­js getoond. Ze zijn dan (nog) niet van toepass­ing. Zo is:

 • ‘Selecteer een onder­w­erp’ niet van toepass­ing bij een blan­co puzzel­stuk­je, waar­bij een ander onder­w­erp kan wor­den opgegeven.
 • ‘Selecteer een onder­w­erp’ nog niet beschik­baar als geen lev­ens­ge­bied is ges­e­lecteerd bij ’Selecteer een cat­e­gorie’.

Blanco puzzelstukjes

Mocht bij de cat­e­gorieën (lev­ens­ge­bieden) in de bib­lio­theek niet de gewen­ste optie staan weergegeven, dan kan op 3 manieren een zgn. blan­co puzzel­stuk­je wor­den toegevoegd:

 1. Onder­aan de bib­lio­theek kan via de licht­gri­jze ‘Blan­co’ balk, met daaron­der een Blan­co strook, een blan­co puzzel­stuk­je in de puzzel wor­den gesleept.
 1. Via de defin­i­tie dialoog kan bij ‘Selecteren een cat­e­gorie’ onder de getoonde opties met lev­ens­ge­bieden wor­den gekozen voor ’Geen cat­e­gorie / blan­co’. Ver­vol­gens kan in het veld bij ‘Ander onder­w­erp’ een onder­w­erp voor het blan­co puzzel­stuk­je kan wor­den opgegeven.
 1. Via de defin­i­tie dialoog kan een al bestaand, gek­leurd puzzel­stuk­je (met een bepaald lev­ens­ge­bied) wor­den voorzien van een ‘Ander onder­w­erp’. Zo kan a.h.w. een gek­leurd blan­co puzzel­stuk­je wor­den aange­maakt.

Puzzelstukjes wijzigen, wissen of verplaatsen

Een puzzelstukje wijzigen

Een puzzel­stuk­je kan wor­den gewi­jzigd, door deze te dubbelk­likken. Ver­vol­gens kun­nen in de defin­i­tie dialoog de gegevens ervan wor­den gewi­jzigd.

Een puzzelstukje wissen / verwijderen / overschrijven

Een puzzel­stuk­je kan op twee manieren wor­den gewist.

 • Dubbelk­lik het te ver­wi­jderen puzzel­stuk­je, en kies onder­aan in de defin­i­tie dialoog de WIS knop,
 • Sleep een ander puzzel­stuk­je op het te ver­wi­jderen puzzel­stuk­je. Bij deze han­del­ing wordt gevraagd of het onderliggende puzzel­stuk­je kan wor­den over­schreven.

Een puzzelstukje verplaatsen

Een puzzel­stuk­je kan wor­den ver­plaatst door deze met de muis te ver­slepen naar een andere plek bin­nen de puzzel. Zorg er bij ver­plaat­sen voor dat eerst de ‘Selecteer’ func­tie wordt geac­tiveerd in de werk­balk.

Tip! Als een puzzel­stuk­je op een bestaand puzzel­stuk­je wordt gesleept, kri­jgt men de via een dialoog de optie om het onderliggende puzzel­stuk­je te over­schri­jven. Als dit niet gewenst is, kies dan Nee, waar­na de ver­plaats­ing ongedaan wordt gemaakt.

Touch: Wan­neer er gesleept wordt op een tablet / iPad, veran­dert tij­dens het slepen op het scherm de cur­sor in een puzzel­stuk­je sym­bool.

Trajectpuzzel weergave aanpassen

De weer­gave van de Tra­ject­puzzel in het browser­ven­ster kan op ver­schil­lende manieren wor­den aangepast, namelijk via:

 • de ‘zoom in’ en ‘zoom uit’ func­tie in de werk­balk,
 • het aan­passen van de grootte van het browser­ven­ster, zoals bijv. via volledi­ge schermweer­gave,
 • het ver­ber­gen van de bib­lio­theek en werk­balk.
 • de vol­gende 3 func­ties in de werk­balk:

De puzzel verschuiven

Een Tra­ject­puzzel kan in zijn geheel wor­den ver­schoven, via de ‘Ver­schuif puzzel’ func­tie in de werk­balk. Als deze func­tie actief is, kan met de muis de puzzel hor­i­zon­taal en ver­ti­caal wor­den ver­schoven.

De puzzel passend weergeven

Als een Tra­ject­puzzel niet meer (geheel) in beeld is of de oriën­tatie niet meer duidelijk is, kan via de ‘Maak passend’ func­tie in de werk­balk de hele puzzel passend in het browser­ven­ster wor­den getoond.

De puzzel centreren

Als het patiënt puzzel­stuk­je niet meer duidelijk in beeld is, kies dan de ‘Cen­treer’ func­tie in de werk­balk om dit weer in het mid­den van in het browser­ven­ster in beeld te kri­j­gen.

Trajectpuzzel menu (uitgebreid)

Trajectpuzzel opslaan

Via de optie ‘Opslaan als’ in het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin bij de zgn. ham­burg­er­knop kan de huidi­ge Tra­ject­puzzel wor­den opges­la­gen als een ver­sleuteld tek­st­be­stand (met .txt bestands­for­maat).

Bij ‘Opslaan als’ wordt een bestand­snaam voorgesteld die is opge­bouwd uit de opgegeven patiënt­naam, gevol­gd door de datum (jjjjm­mdd).

Tip! Voor het waar­bor­gen van de bestandsstruc­tu­ur wordt aanger­aden de bestandsstruc­tu­ur niet te wijzi­gen in een andere dan als tek­st­doc­u­ment met de  .txt bestand­sex­ten­sie.

Trajectpuzzel openen

Via de menu-optie ‘Ope­nen’ in het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin bij de zgn. ham­burg­er­knop kan een eerder opges­la­gen Tra­ject­puzzel wor­den geopend en in beeld wor­den gebracht. Nav­igeer hier­bij door de bestandsstruc­tu­ur heen, naar de juiste map, en kies het te ope­nen tek­st­be­stand (met .txt bestands­for­maat).

Trajectpuzzel afdrukken

Via de menu-optie ‘Afdrukken / Opslaan als pdf’ in het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin kan de geopende Tra­ject­puzzel wor­den afge­drukt, via een  afdruk­di­aloog. Kies bij het afdrukken alti­jd voor de hor­i­zon­tale oriën­tatie / land­schap­sweer­gave van het papi­er.

Opmerk­ing: Links in de afdruk­di­aloog kan een voor­beeld van de afdruk wor­den getoond. Dit voor­beeld hoeft niet per­sé overeen te komen met de werke­lijke tra­ject­puzzel.

Trajectpuzzel opslaan als pdf document

Via de menu-optie ‘Afdrukken / Opslaan als pdf’ in het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin kan de geopende Tra­ject­puzzel apart wor­den opges­la­gen als pdf doc­u­ment. ‘Opslaan als pdf’ is een aparte optie in de afdruk­di­aloog. Kies bij het opslaan alti­jd voor de hor­i­zon­tale oriën­tatie / land­schap­sweer­gave van het papi­er.

Opmerk­ing: Bij ‘Opslaan als pdf’ wordt de data van de tra­ject­puzzel niet apart of her­bruik­baar opges­la­gen; enkel de weer­gave wordt bewaard.

Standaard werkwijze

Bij het werken met de Tra­ject­puzzel wordt de vol­gende werk­wi­jze voorges­taan:

 1. Pas de naam aan bij het cen­trale Patiënt puzzel­stuk­je,
 2. Loop de ver­schil­lende lev­ens­ge­bieden langs,
 3. Ga per gebied na welke onder­w­er­pen rel­e­vant zijn,
 4. Sleep deze rel­e­vante onder­w­er­pen in de puzzel,
 5. Loop de zo geplaat­ste puzzel­stuk­jes langs,
 6. Geef toelichtin­gen op, of pas het onder­w­erp aan,
 7. Kijk of de lig­ging klopt en ver­plaats evt. puzzel­stuk­jes,
 8. Kijk of het totaal­beeld rep­re­sen­tatief is en com­pleet,
 9. Sla de puzzel op zodat deze lat­er herge­bruikt kan wor­den,
 10. Maak als afrond­ing een foto of evt. een afdruk.

Aandachtspunten

Bij het werken met een Tra­ject­puzzel zijn een aan­tal zak­en van belang:

 1. Werk met een Chromi­um brows­er (bijv. Google Chrome), en het lief­st met de meest recente ver­sie.
 2. Houd het browser­ven­ster open, en sluit en  deze niet, want anders wordt de huidi­ge puzzel gewist. Ververs ook het browser­ven­ster niet zomaar tussendoor, ook niet om evt. prob­le­men bij de weer­gave op te lossen.
 3. Gebruik de miniver­sie van de Tra­ject­puzzel als back­up of uit­valsmo­gelijkheid. Deze ver­sie is alti­jd via Inter­net toe­ganke­lijk. Hand­ig voor tussendoor als snel iets weergegeven moet wor­den.
 4. Bewaar bestanden vol­gens de pri­va­cyrichtli­jn Het is zaak om met puzzelbe­standen op de juiste wijze om te gaan, aangezien hier spec­i­fieke infor­matie over het behan­del­tra­ject in staat. Bewaar puzzelbe­standen daarom op de daar­toe aangewezen plek.
 5. Ver­wi­jder ver­w­erk­te bestanden Ver­wi­jder oude puzzelbe­standen die als deze een­maal zijn ver­w­erkt (zie punt 4). Het­zelfde geldt voor afdrukken.