Breng het behandeltraject in beeld

leg de trajectpuzzel samen met de patiënt

Inleiding

Het leggen van een traject­puz­zel geeft patiën­ten een duide­lijk overzicht van hun traject. Wat is het einddoel voor ogen? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Wie wordt hierbij betrokken?

Met visueel inzicht in hun traject weten patiën­ten waar ze aan toe zijn en kunnen ze zelf meer regie nemen over hun behandeling.

Kenmer­ken van de traject­puz­zel zijn:

 • De patiënt staat centraal; de puzzel wordt gelegd rondom de patiënt
 • Er is geen vaste volgor­de, begin of eindpunt
 • Het netwerk wordt in beeld gebracht, in gesprek met patiënt
 • Er kan gescho­ven en gewij­zigd worden, de traject­puz­zel is dynamisch
 • Het resul­taat is een visue­le weerga­ve van betrok­ke­nen bij het behandeltraject

OPEN TRAJECTPUZZEL*
*) Chromi­um browser vereist voor optima­le weerga­ve, en Safari voor iPad.

Trajectdenken en het honingraatmodel

De foren­si­sche GGZ staat bekend om indivi­du­e­le patiënt­tra­jec­ten met het einddoel duide­lijk voor ogen.

Onder­de­len van traject­plan­nen sluiten naadloos op elkaar aan net als bij een honing­raat. Er is geen vaste volgor­de. Men kan spreken van traject­den­ken.

Bij behan­del­tra­jec­ten wordt samen­ge­werkt met het hele netwerk van zorgver­le­ners, begelei­ders en het persoon­lijk netwerk van patiënten.

Dit om alle mogelijk­he­den van herstel te benut­ten en om terug­val of herha­ling te voorkomen.

Het verschilt per patiënt waar gestart wordt en wie er bij betrok­ken zijn. Patiën­ten hebben door het indivi­du­e­le traject­plan inzicht in het hele traject en kunnen daardoor zelf de regie nemen.

Hierbij bepaalt de patiënt ook zelf wie bij het traject­plan betrok­ken worden.

De Trajectpuzzel

De traject­puz­zel kent twee vormen:

> De webap­pli­ca­tie* voor pc/tablet, met ‘drag & drop’ functi­o­na­li­teit voor het plaat­sen van puzzel­stuk­jes, via inter­net of intra­net beschikbaar.

> De tafel­puz­zel waarmee aan tafel in gesprek met de patiënt een traject­puz­zel gelegd kan worden. Deze kent 70 puzzel­stuk­jes, een handlei­ding en een opbergblikje.


*) Een proef­ver­sie met volle­di­ge functi­o­na­li­teit is op aanvraag beschik­baar. Een miniver­sie met beperk­te functi­o­na­li­teit is op deze site toegankelijk.

De webap­pli­ca­tie is beschik­baar via inter­net of, als maatwerk, via intra­net. De webapp vereist een Chromi­um webbrow­ser zoals Chrome, en Safari bij gebruik op de iPad / iOS.

De webapp heeft een toegan­ke­lij­ke inter­fa­ce met drag and drop functi­o­na­li­teit voor het plaat­sen van de puzzel­stuk­jes. Ook is patiënt speci­fie­ke infor­ma­tie toe te voegen.

Er zijn opties om een geleg­de traject­puz­zel versleu­teld op te slaan, af te drukken en om deze te projecteren.

Alle puzzel­stuk­jes vallen op hun plaats.

De tafel­puz­zel bevat 70 puzzel­stuk­jes, verdeeld over 9 levens­ge­bie­den die van belang zijn bij het herstel van de patiënt en het voorko­men van terug­val. Zoals: zorg, relaties en wonen.

Ook zijn er blanco puzzel­stuk­jes die men naar eigen inzicht kan beschrij­ven met een uitwis­ba­re whiteboardmarker.

Het samen leggen van een traject­puz­zel aan tafel maakt het traject­plan voor de patiënt inzich­te­lijk en concreet.

De traject­puz­zel is ook geschikt om het behan­del­tra­ject tussen­tijds te evalu­e­ren, bij te stellen, en bij einde­va­lu­a­ties.

Werkwijze

Het samen leggen van een traject­puz­zel maakt het traject­plan voor de patiënt inzich­te­lijk en concreet. Maak de zorgvraag visueel vanuit diver­se invals­hoe­ken en levens­ge­bie­den door het plaat­sen en verschui­ven van puzzel­stuk­jes met wie er wanneer bij het behan­del­tra­ject betrok­ken zijn.

Hoe leg je een trajectpuzzel? 

 1. Pak de tafel­puz­zel of open de webapplicatie.
 2. Vul de naam in bij het puzzel­stuk­je van de patiënt.
 3. Loop samen de bibli­o­theek van levens­ge­bie­den door. 
  • Welke zorg(aanvraag) is van toepas­sing bij de patiënt?
  • Op welke levens­ge­bie­den gaat de patiënt aan de slag?
  • Wie is er nodig bij de inhoud van deze zorg?
 4. De traject­puz­zel is dynamisch; er kan gescho­ven en gewij­zigd worden. 
  • Stel met open vragen vast waar de puzzel­stuk­jes moeten liggen.
  • Dicht­bij of toch wat verder weg?
  • Is dat anders dan een perio­de geleden?
  • Bij de webapp kunnen verschil­len met vorige keren worden getoond.
 1. De traject­puz­zel kun je vanuit verschil­len­de invals­hoe­ken opstellen: 
  • vanuit een logische tijdsvolgorde,
  • vanuit de mate van betrokkenheid,
  • vanuit de mate van prioriteit.
 2. Er is ruimte voor nuance­ring, details en aange­pas­te inhoud. 
  • Blanco kaart­jes kunnen ingevuld worden met patiënt speci­fie­ke infor­ma­tie. Hierdoor ontstaat er voor de patiënt een herken­baar overzicht.
  • Bij de tafel­puz­zel kan dit met white­board­mar­kers, of met post-its.
  • Bij de webapp kan dit getypt worden op een puzzelstukje.
 3. Het resul­taat is een visue­le weerga­ve van de betrok­ke­nen bij het behandeltraject. 
  • Maak bij de tafel­puz­zel een foto voor de patiënt en het dossier.
  • Maak in de webapp een afdruk of pdf en sla de puzzel­ge­ge­vens versleu­teld op voor het dossier. 

 

Online handlei­ding raadplegen

Interesse?

Informatie

Voor bestel­lin­gen en infor­ma­tie over de webap­pli­ca­tie, de tafel­puz­zel en maatwerk, kunt u via onder­staand formu­lier opnemen met IMAGEN ontwerp & commu­ni­ca­tie, of bel 06 — 50 66 79 45.  Achtergrond

  Voor infor­ma­tie over het traject­den­ken binnen de foren­si­sche GGZ, kunt u contact opnemen met Stich­ting Transfore.


   Traject­puz­zel © 2022 IMAGEN, Den Haag • merknaam © 2022 Trans­fo­re, Deven­ter • Priva­cy­ver­kla­ring