Skip to main content

Breng het behandeltraject in beeld

leg de trajectpuzzel samen met de patiënt

Inleiding

Het leggen van een tra­ject­puzzel geeft patiën­ten een duidelijk overzicht van hun tra­ject. Wat is het eind­doel voor ogen? Welke stap­pen zijn daar­voor nodig? Wie wordt hier­bij betrokken?

Met visueel inzicht in hun tra­ject weten patiën­ten waar ze aan toe zijn en kun­nen ze zelf meer regie nemen over hun behan­del­ing.

Ken­merken van de tra­ject­puzzel zijn:

 • De patiënt staat cen­traal; de puzzel wordt gelegd ron­dom de patiënt
 • Er is geen vaste vol­go­rde, begin of eind­punt
 • Het netwerk wordt in beeld gebracht, in gesprek met patiënt
 • Er kan geschoven en gewi­jzigd wor­den, de tra­ject­puzzel is dynamisch
 • Het resul­taat is een visuele weer­gave van betrokke­nen bij het behan­del­tra­ject

OPEN TRAJECTPUZZEL*
*) Chromi­um brows­er vereist voor opti­male weer­gave, en Safari voor iPad.

Trajectdenken en het honingraatmodel

De foren­sis­che GGZ staat bek­end om indi­vidu­ele patiënt­tra­jecten met het eind­doel duidelijk voor ogen.

Onderde­len van tra­ject­plan­nen sluiten naad­loos op elka­ar aan net als bij een hon­ingraat. Er is geen vaste vol­go­rde. Men kan spreken van tra­ject­denken.

Bij behan­del­tra­jecten wordt samengew­erkt met het hele netwerk van zorgver­len­ers, begelei­ders en het per­soon­lijk netwerk van patiën­ten.

Dit om alle mogelijkhe­den van her­s­tel te benut­ten en om terug­val of her­hal­ing te voorkomen.

Het ver­schilt per patiënt waar ges­tart wordt en wie er bij betrokken zijn. Patiën­ten hebben door het indi­vidu­ele tra­ject­plan inzicht in het hele tra­ject en kun­nen daar­door zelf de regie nemen.

Hier­bij bepaalt de patiënt ook zelf wie bij het tra­ject­plan betrokken wor­den.

De Trajectpuzzel

De tra­ject­puzzel kent twee vor­men:

> De webap­pli­catie* voor pc/tablet, met ‘drag & drop’ func­tion­aliteit voor het plaat­sen van puzzel­stuk­jes, via inter­net of intranet beschik­baar.

> De tafelpuzzel waarmee aan tafel in gesprek met de patiënt een tra­ject­puzzel gelegd kan wor­den. Deze kent 70 puzzel­stuk­jes, een han­dlei­d­ing en een opberg­b­lik­je.


*) Een proe­fver­sie met volledi­ge func­tion­aliteit is op aan­vraag beschik­baar. Een miniver­sie met beperk­te func­tion­aliteit is op deze site toe­ganke­lijk.

De webap­pli­catie is beschik­baar via inter­net of, als maatwerk, via intranet. De webapp vereist een Chromi­um web­brows­er zoals Chrome, en Safari bij gebruik op de iPad / iOS.

De webapp heeft een toe­ganke­lijke inter­face met drag and drop func­tion­aliteit voor het plaat­sen van de puzzel­stuk­jes. Ook is patiënt spec­i­fieke infor­matie toe te voe­gen.

Er zijn opties om een gelegde tra­ject­puzzel ver­sleuteld op te slaan, af te drukken en om deze te pro­jecteren.

Alle puzzel­stuk­jes vallen op hun plaats.

De tafelpuzzel bevat 70 puzzel­stuk­jes, verdeeld over 9 lev­ens­ge­bieden die van belang zijn bij het her­s­tel van de patiënt en het voorkomen van terug­val. Zoals: zorg, relaties en wonen.

Ook zijn er blan­co puzzel­stuk­jes die men naar eigen inzicht kan beschri­jven met een uitwis­bare white­board­mark­er.

Het samen leggen van een tra­ject­puzzel aan tafel maakt het tra­ject­plan voor de patiënt inzichtelijk en con­creet.

De tra­ject­puzzel is ook geschikt om het behan­del­tra­ject tussen­ti­jds te eval­ueren, bij te stellen, en bij ein­de­val­u­aties.

Werkwijze

Het samen leggen van een tra­ject­puzzel maakt het tra­ject­plan voor de patiënt inzichtelijk en con­creet. Maak de zorgvraag visueel vanu­it diverse inval­shoeken en lev­ens­ge­bieden door het plaat­sen en ver­schuiv­en van puzzel­stuk­jes met wie er wan­neer bij het behan­del­tra­ject betrokken zijn.

Hoe leg je een tra­ject­puzzel?

 1. Pak de tafelpuzzel of open de webap­pli­catie.
 2. Vul de naam in bij het puzzel­stuk­je van de patiënt.
 3. Loop samen de bib­lio­theek van lev­ens­ge­bieden door.
  • Welke zorg(aanvraag) is van toepass­ing bij de patiënt?
  • Op welke lev­ens­ge­bieden gaat de patiënt aan de slag?
  • Wie is er nodig bij de inhoud van deze zorg?
 4. De tra­ject­puzzel is dynamisch; er kan geschoven en gewi­jzigd wor­den.
  • Stel met open vra­gen vast waar de puzzel­stuk­jes moeten liggen.
  • Dicht­bij of toch wat verder weg?
  • Is dat anders dan een peri­ode gele­den?
  • Bij de webapp kun­nen ver­schillen met vorige keren wor­den getoond.
 1. De tra­ject­puzzel kun je vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken opstellen:
  • vanu­it een logis­che tijdsvol­go­rde,
  • vanu­it de mate van betrokken­heid,
  • vanu­it de mate van pri­or­iteit.
 2. Er is ruimte voor nuancer­ing, details en aangepaste inhoud.
  • Blan­co kaart­jes kun­nen inge­vuld wor­den met patiënt spec­i­fieke infor­matie. Hier­door ontstaat er voor de patiënt een herken­baar overzicht.
  • Bij de tafelpuzzel kan dit met white­board­mark­ers, of met post-its.
  • Bij de webapp kan dit getypt wor­den op een puzzel­stuk­je.
 3. Het resul­taat is een visuele weer­gave van de betrokke­nen bij het behan­del­tra­ject.
  • Maak bij de tafelpuzzel een foto voor de patiënt en het dossier.
  • Maak in de webapp een afdruk of pdf en sla de puzzel­gegevens ver­sleuteld op voor het dossier.

 

Online han­dlei­d­ing raad­ple­gen

Interesse?

Informatie

Voor bestellin­gen en infor­matie over de webap­pli­catie, de tafelpuzzel en maatwerk, kunt u via onder­staand for­muli­er opne­men met IMAGEN ontwerp & com­mu­ni­catie, of bel 06 — 50 66 79 45.


  Achtergrond

  Voor infor­matie over het tra­ject­denken bin­nen de foren­sis­che GGZ, kunt u con­tact opne­men met Sticht­ing Trans­fore.


   Tra­ject­puzzel © 2022 IMAGEN, Den Haag • merk­naam © 2022 Trans­fore, Deven­ter • Pri­va­cyverk­lar­ing