Skip to main content

De trajectpuzzel reageert niet meer. Wat nu?

Verve­lend dit. Dat is natu­urlijk niet de bedoel­ing! Sluit niets af voor­dat het vol­gende gecon­troleerd is:

 • Reageert de web­brows­er nog? Of lijkt deze hele­maal vast­gelopen?
 • Zo ja, ver­springt in de Tra­ject­puzzel de sta­tus van de actieve werk­balk­func­ties nog, als deze wor­den aangek­likt?
  • Zo ja, kies dan de ‘Selecteer’ func­tie links in de werk­balk, en kijk of je een puzzel­stuk­je ver­vol­gens kunt dubbelk­likken, om deze te wijzi­gen. Lukt dat, dan was er ken­nelijk even geen werk­balk­func­tie actief. Maar nu kun je gewoon weer verder werken.
  • Zo nee, check dan of het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin nog toe­ganke­lijk is.
 • Zo nee, lees dan verder in de vol­gende kolom.
 • Func­tion­eert de web­brows­er nog, en is het mogelijk het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin nog te ope­nen?
  • Zo ja, sla dan de Tra­ject­puzzel eerst op als tek­st­be­stand. Start dan de web­brows­er opnieuw op, en open de vorige Tra­ject­puzzel via het ope­nen van het opges­la­gen tek­st­be­stand.
  • Zo nee, schri­jf dan op a) welke han­delin­gen voorafgin­gen aan het vast­lopen van de Tra­ject­puzzel, b) wat het type brows­er is het type pc of tablet, en c) maak een foto van de huidi­ge Tra­ject­puzzel die in beeld is (als back­up).

Mocht niets bat­en, geef alle boven­staande gegevens dan door aan IT-beheer, en probeer op een andere pc, tablet of Chromi­um web­brows­er verder te werken met de Tra­ject­puzzel.

De webapplicatie werkt heel traag (op de Tablet / iPad)!

Tablets zijn er in vele soorten en mat­en, en zijn sinds 2010 al op de markt. Oud­ere Tablets hebben vaak min­der krachtige proces­soren, en webap­pli­caties werken daar­door vaak min­der goed of veel trager op deze tech­nisch oud­ere appa­rat­en.

Ook ‘oud­ere ver­sies’ van web­browsers bieden vaak niet de mogelijkhe­den waar nieuwere appli­caties juist gebruik van willen mak­en. Ook dit kan ervoor zor­gen dat webap­pli­caties niet snel of opti­maal werken.

Er wordt aanger­aden om de Tra­ject­puzzel alleen op meer mod­erne tablets (die min­der dan 5 jaar oud zijn) te gebruiken.

Ook wordt aanger­aden de laat­ste ver­sie van een Chromi­um web­brows­er (bijv. Google Chrome) te gebruiken. De webap­pli­catie is namelijk spec­i­fiek voor dit type web­brows­er geschreven.

Waar staat de werkbalk?

1
Selecteer
2
Schuif puzzel
3
Cen­treer
4
Sleep voor puzzel­stuk­je / Klik voor bib­lio­theek
5
Maak passend
6
Zoom in
7
Zoom uit
8
Ver­ber­gen / Tonen

Bij het ope­nen van de Tra­ject­puzzel vind je de werk­balk onderin het browser­ven­ster.

Via de knop rechts kan de werk­balk uit beeld wor­den geschoven. Wan­neer dat het geval is, bli­jft de Tonen / Ver­ber­gen knop zelf wel zicht­baar in de achter­grond.

Mocht­en zow­el werk­balk en Tonen/verbergen knop niet in beeld zijn, sla dan als eerste de huidi­ge Tra­ject­puzzel op, en open dan de Tra­ject­puzzel een nieuw browser­ven­ster.

Waar staat de bibliotheek?

Bij het ope­nen van de Tra­ject­puzzel staat de Bib­lio­theek rechts in het browser­ven­ster.

Via het knop­je links van de bib­lio­theek kan deze uit beeld wor­den geschoven. Als de bib­lio­theek uit beeld is, bli­jft de Tonen/verbergen knop erbij zelf wel zicht­baar op de achter­grond.

Via een klik op de + func­tie in de werk­balk kan de bib­lio­theek ook getoond wor­den, of ver­bor­gen.

Waar staat het menu voor openen, opslaan, afdrukken?

Bij het ope­nen van de Tra­ject­puzzel is het menu met algemene opties rechts in de boven­balk, via de knop met drie hor­i­zon­tale streep­jes (ham­burg­er­knop)

Via klikken op de knop komt het menu in beeld vanaf de rechterkant.

Als buiten het menu wordt gek­likt, of een optie in het menu is uit­gevo­erd, wordt dit menu weer ges­loten,

Waar is een eerder opgeslagen Trajectpuzzel te vinden?

Mocht je een tek­st­be­stand van een eerdere Tra­ject­puzzel niet direct kun­nen vin­den, zoek dan evt. op de datum waarop de laat­ste Tra­ject­puzzel is samengesteld. Het datum­for­mat is jjjjm­mdd.

Ook is het bestand evt. te vin­den a.d.h.v. de voor­naam van de patiënt.

Het tek­st­be­stand is in principe een klein tek­st­be­stand (met .txt bestands­for­maat).

Je kunt tek­st­be­standen van eerder opges­la­gen Tra­ject­puzzels het beste op een ordelijke en veilige manier opslaan en bij de overige gegevens van de patiënt bewaren.

Hoe worden bestanden standaard opgeslagen?

Bij de Tra­ject­puzzel wor­den bestanden stan­daard opges­la­gen als ver­sleuteld tek­st­be­stand met .txt bestands­for­maat.

Het ver­sleuteld zijn van een tek­st­be­stand houdt in, dat de inhoud alleen via de Tra­ject­puzzel webap­pli­catie kan wor­den getoond, en niet op een andere wijze.

Hoe kan ik een Trajectpuzzel afdrukken?

Mocht het afdrukken niet lukken, volg dan de vol­gende stap­pen:

 • Sla sowieso eerst de huidi­ge Tra­ject­puzzel op als tek­st­be­stand.
 • Kies de ‘Maak passend’ func­tie in de werk­balk, zodat de hele Tra­ject­puzzel in beeld is.
 • Kies Afdrukken in het Tra­ject­puzzel menu rechts­bovenin.
 • Kies als papieror­iën­tatie land­schaps­for­maat / hor­i­zon­tale oriën­tatie.
 • Kijk of er een voor­beeld­weer­gave in beeld komt.
 • Kies voor afdrukken.

Mocht dit geen resul­taat oplev­eren, open dan een nieuw browser­ven­ster open ver­vol­gens het tek­st­be­stand van de Tra­ject­puzzel, en probeer het opnieuw.