Toegang en inloggen

Er kan van de Traject­puz­zel gebruik worden gemaakt, nadat IT Beheer de rechten hiervoor heeft verschaft, en als er is ingelogd op het Intra­net en op Brein.

Open hierna een Chromi­um inter­net­brow­ser (bijv. Chrome) en volg de hyper­link naar de Traject­puz­zel op het Intranet.

Trajectpuzzel overzicht

Traject­puz­zel menubalk
Knop voor Traject­puz­zel menu
Puzzel achter­grond
Patiënt puzzel­stuk­je
Bibli­o­theek met catego­rie­ën (levens­ge­bie­den) en onderwerpen
Werkbalk met verschil­len­de functies

Als de Traject­puz­zel wordt geopend ziet men een honing­raat-achter­grond die de basis is voor de puzzel die erop wordt gelegd.

In het midden staat het eerste licht­blau­we puzzel­stuk­je van de Patiënt, die het vertrek­punt vormt voor elke puzzel.

In de gebruik­s­in­ter­fa­ce staan verder: boven­in een menubalk met het Traject­puz­zel menu, rechts een bibli­o­theek met gekleur­de catego­rie­ën (levens­ge­bie­den) en onder­wer­pen en onder­in een werkbalk met verschil­len­de functies.

In eerste instan­tie zal als cursor het handje te zien zijn.

Trajectpuzzel menu (samenvatting)

In de menubalk staat rechts een knop met 3 streep­jes (hambur­ger­knop). Via deze knop wordt het Traject­puz­zel menu met verschil­len­de opties getoond. Via dit menu kun je een nieuwe puzzel starten, een eerder opgesla­gen puzzel openen, de huidi­ge Traject­puz­zel opslaan als databe­stand voor herge­bruik, en de huidi­ge puzzel afdruk­ken of opslaan als pdf bestand.

Ook heb je via dit menu toegang tot de Help functie, Veelge­stel­de vragen en Trans­fo­re website.

Afslui­ten? Je kunt de Traject­puz­zel gewoon afslui­ten door het browser­ven­ster te sluiten, of door de browser zelf af te sluiten.

Opslaan als Een puzzel opslaan kan via de optie ‘Opslaan als’. Hiermee krijg je een standaard Opslaan dialoog te zien, waarmee je de huidi­ge puzzel onder een zelf op te geven naam versleu­teld kunt opslaan als tekst­be­stand, met .txt extensie.

Let op! Standaard wordt aan de bestands­naam de naam van de patiënt meege­ge­ven als deze apart is opgege­ven in het patiënt puzzel­stuk­je, gevolgd door de datum waarop puzzel is gelegd (jjjjmmdd).

Help? Binnen de Traject­puz­zel kan via het menu rechts­bo­ven­in in de header altijd de Helpfunc­tie worden geraad­pleegd. Hiermee kan online tekst en uitleg worden opgevraagd. Ook zijn er enkele Tooltips.

Werkbalk met functies

1
Selec­teer
2
Schuif puzzel
3
Centreer
4
Sleep voor puzzel­stuk­je / Klik voor bibliotheek
5
Maak passend
6
Zoom in
7
Zoom uit
8
Verber­gen / Tonen

Via de werkbalk onder­in heb je toegang tot de volgen­de functies:

 1. Selec­teer: Met deze functie kunnen puzzelstukjes:
 • nieuwe aange­maakt worden, via dubbel­klik­ken op een lege plek in de puzzel.
 • geselec­teerd worden, en vervol­gens worden verplaatst naar een andere plek, door puzzel­stuk­jes te klikken en slepen.
 • gewij­zigd worden, via een dubbel­klik op een bestaand puzzelstukje.

Als de Selec­teer functie actief is, heeft de cursor een handje als symbool.

 1. Verschuif puzzel: Met deze functie kan de hele puzzel worden verscho­ven, zodat men door de puzzel heen kan navige­ren. Dit is nuttig, wanneer bijv. is ingezoomd of een deel van de puzzel niet in beeld komt, doordat er iets voor staat afgebeeld.

Als deze functie actief is, is de cursor een symbool met vier pijlen.

 1. Centreer: Met deze functie wordt de puzzel gecen­treerd rondom het Patiënt puzzelstukje.
 1. De + functie: Met deze functie kunnen nieuwe puzzel­stuk­jes in de puzzel worden gesleept als de muisknop ingedrukt wordt gehou­den. Door te klikken op de + functie, wordt de bibli­o­theek getoond, of rechts verborgen.
 1. Maak passend: Klik deze functie om de hele puzzel passend in beeld te krijgen.
 1. Zoom in: Klik deze functie voor inzoo­men op de puzzel.
 1. Zoom uit: Klik deze functie voor uitzoo­men op de puzzel.
 1. Knop werkbalk tonen / verber­gen: Via de kleine knop rechts van de werkbalk kan de hele werkbalk worden verbor­gen, zodat er meer ruimte is voor de puzzel. Als in verbor­gen toestand de knop weer ingedrukt wordt, komt de werkbalk weer naar voren.

Tip! De bibli­o­theek heeft links ook een derge­lij­ke knop met dezelf­de functie.

Centrale ‘Patiënt’ puzzelstukje

Het Patiënt puzzel­stuk­je staat centraal bij de Trajectpuzzel.

Deze wordt in het begin ook in het midden van de puzzel getoond.

Als dit puzzel­stuk­je niet meer in het midden staat, omdat de puzzel is verscho­ven, dan kan dit worden hersteld via de ‘Centreer’ functie in de werkbalk.

Naam Patiënt opgeven Via het dubbel­klik­ken van het Patiënt puzzel­stuk­je kan in het ‘Wijzig Patiënt naam’ dialoog een speci­fie­ke naam en een optio­ne­le toelich­ting opgeven of wijzi­gen. Na beves­ti­ging wordt deze naam in het puzzel­stuk­je getoond, met onder­in de optio­ne­le toevoeging.

Let op! Mocht een aparte naam zijn opgege­ven, dan wordt deze naam tevens getoond als begin van de voorge­stel­de bestands­naam bij het opslaan van een Traject­puz­zel als databe­stand. Zo kan duide­lijk blijven op welke patiënt een bestand betrek­king heeft. Mocht vermel­ding niet wense­lijk zijn, dan kan de naam uit het voorge­stel­de bestands­naam worden verwij­derd bij  het opslaan.

Nieuwe puzzelstukjes aanmaken

Op 3 manie­ren kan een nieuw puzzel­stuk­je aan de huidi­ge Traject­puz­zel worden toegevoegd:

1. Onder­werp slepen uit de bibliotheek

Vanuit de Bibli­o­theek kan een puzzel­stuk­je met een van de standaard onder­wer­pen in de puzzel worden gesleept:

 • Klik eerst in de Bibli­o­theek een relevant levens­ge­bied aan,
 • Kies vervol­gens uit de getoon­de opties een passend onderwerp,
 • Sleep dit onder­werp als strook vervol­gens naar een passen­de plek in de puzzel,
 • Laat de muisknop los op die na het maken van deze sleepbeweging,

Opmer­king: Bij tablets / iPads wordt als cursor bij de sleep­be­we­ging een klein puzzel­stuk­je getoond.

Tip! Onder­aan in de bibli­o­theek kan een leeg, blanco puzzel­stuk­je in de puzzel worden gesleept.

2. Dubbel­klik­ken en de defini­tie dialoog

Door ergens in de puzzel te dubbel­klik­ken, komt de defini­tie dialoog naar voren, waar een nieuw puzzel­stuk­je in kan worden opgege­ven. Als na het opgeven en de [Beves­tig] knop wordt gekozen, wordt het gedefi­ni­eer­de puzzel­stuk­je op de aange­klik­te plek geplaatst.

3. De + functie in de werkbalk en de defini­tie dialoog

Door vanuit de + functie in de werkbalk met de muis een sleep­be­we­ging te maken, kan een nieuw puzzel­stuk­je in de puzzel worden gesleept. Nadat de muisknop wordt losge­la­ten op de plek waar het puzzel­stuk­je zou passen, kan in de defini­tie dialoog het puzzel­stuk­je verder worden gedefinieerd.

Definitie dialoog ‘Maak een puzzelstukje aan’ / ‘Wijzig een puzzelstukje’

Via de defini­tie dialoog kan een nieuw puzzel­stuk­je worden aange­maakt, of de defini­tie van een bestaand puzzel­stuk­je worden gewijzigd.

 • Dubbel­klik op een lege plek in de puzzel voor een nieuw puzzel­stuk­je, of dubbel­klik een bestaand puzzel­stuk­je om deze te wijzigen.
 • Bij ‘Selec­teer een catego­rie *’ kan het relevan­te levens­ge­bied voor het puzzel­stuk­je gekozen worden. Staat er geen passen­de optie bij, kies dan de ‘Geen catego­rie / Blanco’ optie onder­aan het pulldown-menu.
 • Bij ‘Selec­teer een onder­werp *’ kan binnen de hiervoor gekozen catego­rie een relevant onder­werp voor het puzzel­stuk­je worden gekozen. Staat er geen passend onder­werp bij, geef dan bij het onder­staan­de ‘Ander onder­werp…’ veld een aange­past onder­werp op.
 • Bij de horizon­ta­le schuif­balk kan de tint van het puzzel­stuk­je worden opgege­ven. Deze tint is standaard gemid­deld, maar kan ook wat voller of juist wat lichter worden getoond. Zo is meer onder­scheid bij puzzel­stuk­jes uit dezelf­de catego­rie te maken.
 • Bij ‘Ander onder­werp…’ kan een aange­past onder­werp worden opgege­ven dan de via het selec­tie­me­nu opgege­ven opties. De lengte van de tekst die kan worden opgege­ven is beperkt, om deze correct in het puzzel­stuk­je weer te kunnen geven; er kunnen hier max. 20 karak­ters worden opgegeven.
 • Als bij catego­rie voor Blanco is gekozen, dan kan bij dit veld het onder­werp voor het blanco puzzel­stuk­je worden opgegeven.
 • Als zowel bij ‘Ander onder­werp…’ als bij ‘Selec­teer een onder­werp’ onder­wer­pen zijn opgege­ven, dan is de eerste leidend en wordt dat onder­werp getoond.
 • Bij ‘Toevoe­ging’ kan een korte tekst aan het puzzel­stuk­je worden toege­voegd. Deze toevoe­ging wordt onder­aan het puzzel­stuk­je weerge­ge­ven. De lengte van de tekst voor de toevoe­ging is beperkt, om deze correct in weer te kunnen geven in het puzzel­stuk­je; er kunnen hier max. 20 karak­ters worden opgegeven.

Optie niet beschik­baar? Niet beschik­ba­re opties in de dialoog worden grijs getoond. Ze zijn dan (nog) niet van toepas­sing. Zo is:

 • ‘Selec­teer een onder­werp’ niet van toepas­sing bij een blanco puzzel­stuk­je, waarbij een ander onder­werp kan worden opgegeven.
 • ‘Selec­teer een onder­werp’ nog niet beschik­baar als geen levens­ge­bied is geselec­teerd bij ’Selec­teer een categorie’.

Blanco puzzelstukjes

Mocht bij de catego­rie­ën (levens­ge­bie­den) in de bibli­o­theek niet de gewens­te optie staan weerge­ge­ven, dan kan op 3 manie­ren een zgn. blanco puzzel­stuk­je worden toegevoegd:

 1. Onder­aan de bibli­o­theek kan via de licht­grij­ze ‘Blanco’ balk, met daaron­der een Blanco strook, een blanco puzzel­stuk­je in de puzzel worden gesleept.
 1. Via de defini­tie dialoog kan bij ‘Selec­te­ren een catego­rie’ onder de getoon­de opties met levens­ge­bie­den worden gekozen voor ’Geen catego­rie / blanco’. Vervol­gens kan in het veld bij ‘Ander onder­werp’ een onder­werp voor het blanco puzzel­stuk­je kan worden opgegeven.
 1. Via de defini­tie dialoog kan een al bestaand, gekleurd puzzel­stuk­je (met een bepaald levens­ge­bied) worden voorzien van een ‘Ander onder­werp’. Zo kan a.h.w. een gekleurd blanco puzzel­stuk­je worden aangemaakt.

Puzzelstukjes wijzigen, wissen of verplaatsen

Een puzzelstukje wijzigen

Een puzzel­stuk­je kan worden gewij­zigd, door deze te dubbel­klik­ken. Vervol­gens kunnen in de defini­tie dialoog de gegevens ervan worden gewijzigd.

Een puzzelstukje wissen / verwijderen / overschrijven

Een puzzel­stuk­je kan op twee manie­ren worden gewist.

 • Dubbel­klik het te verwij­de­ren puzzel­stuk­je, en kies onder­aan in de defini­tie dialoog de WIS knop,
 • Sleep een ander puzzel­stuk­je op het te verwij­de­ren puzzel­stuk­je. Bij deze hande­ling wordt gevraagd of het onder­lig­gen­de puzzel­stuk­je kan worden overschreven.

Een puzzelstukje verplaatsen

Een puzzel­stuk­je kan worden verplaatst door deze met de muis te versle­pen naar een andere plek binnen de puzzel. Zorg er bij verplaat­sen voor dat eerst de ‘Selec­teer’ functie wordt geacti­veerd in de werkbalk.

Tip! Als een puzzel­stuk­je op een bestaand puzzel­stuk­je wordt gesleept, krijgt men de via een dialoog de optie om het onder­lig­gen­de puzzel­stuk­je te overschrij­ven. Als dit niet gewenst is, kies dan Nee, waarna de verplaat­sing ongedaan wordt gemaakt.

Touch: Wanneer er gesleept wordt op een tablet / iPad, veran­dert tijdens het slepen op het scherm de cursor in een puzzel­stuk­je symbool.

Trajectpuzzel weergave aanpassen

De weerga­ve van de Traject­puz­zel in het browser­ven­ster kan op verschil­len­de manie­ren worden aange­past, namelijk via:

 • de ‘zoom in’ en ‘zoom uit’ functie in de werkbalk,
 • het aanpas­sen van de groot­te van het browser­ven­ster, zoals bijv. via volle­di­ge schermweergave,
 • het verber­gen van de bibli­o­theek en werkbalk.
 • de volgen­de 3 functies in de werkbalk:

De puzzel verschuiven

Een Traject­puz­zel kan in zijn geheel worden verscho­ven, via de ‘Verschuif puzzel’ functie in de werkbalk. Als deze functie actief is, kan met de muis de puzzel horizon­taal en verti­caal worden verschoven.

De puzzel passend weergeven

Als een Traject­puz­zel niet meer (geheel) in beeld is of de oriën­ta­tie niet meer duide­lijk is, kan via de ‘Maak passend’ functie in de werkbalk de hele puzzel passend in het browser­ven­ster worden getoond.

De puzzel centreren

Als het patiënt puzzel­stuk­je niet meer duide­lijk in beeld is, kies dan de ‘Centreer’ functie in de werkbalk om dit weer in het midden van in het browser­ven­ster in beeld te krijgen.

Trajectpuzzel menu (uitgebreid)

Trajectpuzzel opslaan

Via de optie ‘Opslaan als’ in het Traject­puz­zel menu rechts­bo­ven­in bij de zgn. hambur­ger­knop kan de huidi­ge Traject­puz­zel worden opgesla­gen als een versleu­teld tekst­be­stand (met .txt bestandsformaat).

Bij ‘Opslaan als’ wordt een bestands­naam voorge­steld die is opgebouwd uit de opgege­ven patiënt­naam, gevolgd door de datum (jjjjmmdd).

Tip! Voor het waarbor­gen van de bestands­struc­tuur wordt aange­ra­den de bestands­struc­tuur niet te wijzi­gen in een andere dan als tekst­do­cu­ment met de  .txt bestandsextensie.

Trajectpuzzel openen

Via de menu-optie ‘Openen’ in het Traject­puz­zel menu rechts­bo­ven­in bij de zgn. hambur­ger­knop kan een eerder opgesla­gen Traject­puz­zel worden geopend en in beeld worden gebracht. Navigeer hierbij door de bestands­struc­tuur heen, naar de juiste map, en kies het te openen tekst­be­stand (met .txt bestandsformaat).

Trajectpuzzel afdrukken

Via de menu-optie ‘Afdruk­ken / Opslaan als pdf’ in het Traject­puz­zel menu rechts­bo­ven­in kan de geopen­de Traject­puz­zel worden afgedrukt, via een  afdruk­di­a­loog. Kies bij het afdruk­ken altijd voor de horizon­ta­le oriën­ta­tie / landschaps­weer­ga­ve van het papier.

Opmer­king: Links in de afdruk­di­a­loog kan een voorbeeld van de afdruk worden getoond. Dit voorbeeld hoeft niet persé overeen te komen met de werke­lij­ke trajectpuzzel.

Trajectpuzzel opslaan als pdf document

Via de menu-optie ‘Afdruk­ken / Opslaan als pdf’ in het Traject­puz­zel menu rechts­bo­ven­in kan de geopen­de Traject­puz­zel apart worden opgesla­gen als pdf document. ‘Opslaan als pdf’ is een aparte optie in de afdruk­di­a­loog. Kies bij het opslaan altijd voor de horizon­ta­le oriën­ta­tie / landschaps­weer­ga­ve van het papier.

Opmer­king: Bij ‘Opslaan als pdf’ wordt de data van de traject­puz­zel niet apart of herbruik­baar opgesla­gen; enkel de weerga­ve wordt bewaard.

Standaard werkwijze

Bij het werken met de Traject­puz­zel wordt de volgen­de werkwij­ze voorgestaan:

 1. Pas de naam aan bij het centra­le Patiënt puzzelstukje,
 2. Loop de verschil­len­de levens­ge­bie­den langs,
 3. Ga per gebied na welke onder­wer­pen relevant zijn,
 4. Sleep deze relevan­te onder­wer­pen in de puzzel,
 5. Loop de zo geplaatste puzzel­stuk­jes langs,
 6. Geef toelich­tin­gen op, of pas het onder­werp aan,
 7. Kijk of de ligging klopt en verplaats evt. puzzelstukjes,
 8. Kijk of het totaal­beeld repre­sen­ta­tief is en compleet,
 9. Sla de puzzel op zodat deze later herge­bruikt kan worden,
 10. Maak als afron­ding een foto of evt. een afdruk.

Aandachtspunten

Bij het werken met een Traject­puz­zel zijn een aantal zaken van belang:

 1. Werk met een Chromi­um browser (bijv. Google Chrome), en het liefst met de meest recen­te versie.
 2. Houd het browser­ven­ster open, en sluit en  deze niet, want anders wordt de huidi­ge puzzel gewist. Ververs ook het browser­ven­ster niet zomaar tussen­door, ook niet om evt. proble­men bij de weerga­ve op te lossen.
 3. Gebruik de miniver­sie van de Traject­puz­zel als backup of uitvals­mo­ge­lijk­heid. Deze versie is altijd via Inter­net toegan­ke­lijk. Handig voor tussen­door als snel iets weerge­ge­ven moet worden.
 4. Bewaar bestan­den volgens de priva­cy­richt­lijn Het is zaak om met puzzel­be­stan­den op de juiste wijze om te gaan, aange­zien hier speci­fie­ke infor­ma­tie over het behan­del­tra­ject in staat. Bewaar puzzel­be­stan­den daarom op de daartoe aange­we­zen plek.
 5. Verwij­der verwerk­te bestan­den Verwij­der oude puzzel­be­stan­den die als deze eenmaal zijn verwerkt (zie punt 4). Hetzelf­de geldt voor afdrukken.