Breng een behandeltraject in beeld

leg de trajectpuzzel samen met patiënt

Waarom de Trajectpuzzel?

Het leggen van een traject­puz­zel geeft een patiënt een duide­lijk overzicht van zijn indivi­du­e­le patiënt­tra­ject. Wat is het einddoel voor ogen? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Wie is en wordt hierbij betrok­ken? Met dit visue­le inzicht in hun traject weten patiën­ten waar ze aan toe zijn en kunnen ze zelf de regie nemen over hun behan­de­ling en een veili­ge toekomst.

Kenmer­ken van de traject­puz­zel zijn:

 • De puzzel wordt rondom de patiënt gebouwd
 • Er is geen vaste volgor­de, begin of eindpunt
 • In gesprek met patiënt wordt het netwerk in beeld gebracht
 • De traject­puz­zel is dynamisch, er kan gescho­ven en gewij­zigd worden
 • Resul­taat is een visue­le weerga­ve van betrok­ke­nen in behandeltraject

TEST DE MINI-WEBAPP*
*) Chromi­um browser (bijv. Google Chrome) vereist!

Trajectdenken, het honingraatmodel

Trans­fo­re staat bekend om indivi­du­e­le patiënt­tra­jec­ten met het einddoel voor ogen. Alle onder­de­len van het traject­plan sluiten naadloos op elkaar aan, net als bij een honing­raat. Er is geen vaste volgor­de. Het verschilt per patiënt waar de behan­de­ling start en wie er bij betrok­ken zijn.
We werken in het behan­del­tra­ject samen met het hele netwerk van zorgver­le­ners, begelei­ders en het persoon­lijk netwerk van patiën­ten. Dit om alle mogelijk­he­den van herstel en het werken aan het voorko­men van recidi­ve te benutten.
Onze patiën­ten hebben door het indivi­du­e­le traject­plan inzicht in het gehele traject en kunnen daardoor zelf de regie nemen. Hierbij bepaalt de patiënt ook zelf wie bij het indivi­du­e­le traject­plan betrok­ken worden.

Varianten van de Trajectpuzzel

Trans­fo­re heeft 2 varian­ten van de Traject­puz­zel ontwik­keld. Een fysie­ke bordpuz­zel waarmee samen met de patiënt op tafel een traject­puz­zel gelegd kan worden en een webap­pli­ca­tie met een drag-and-drop-functi­o­na­li­teit voor het verplaat­sen van de puzzel­stuk­jes via een compu­ter of tablet.

Colle­ga (foren­si­sche) zorgor­ga­ni­sa­ties kunnen via deze websi­te koste­loos de mini webap­pli­ca­tie van de Traject­puz­zel van Trans­fo­re gebrui­ken. Tegen een gerin­ge vergoe­ding is de Traject­puz­zel ook in eigen huisstijl en op maat te bestellen.

De fysie­ke Traject­puz­zel van Trans­fo­re bevat circa 70 puzzel­stuk­jes verdeeld over 9 levens­ge­bie­den die van belang kunnen zijn voor het voorko­men van recidi­ve en het herstel van de patiënt zoals zorg, wonen en relaties. Ook zijn er 5 lege puzzel­stuk­jes om naar wens en op maat zelf te beschrij­ven met een uitwis­ba­re white­board stift.

Het samen leggen van de traject­puz­zel maakt het traject­plan voor de patiënt inzich­te­lijk en concreet. De traject­puz­zel is ook geschikt om het behan­del­tra­ject te evalu­e­ren en bij te stellen.

De webap­pli­ca­tie Traject­puz­zel draait op een NEN-7510 gecer­ti­fi­ceerd intra­net en een Chromi­um browser.

De webapp heeft een eenvou­di­ge inter­fa­ce en een duide­lij­ke drag-and-drop-functi­o­na­li­teit voor het verplaat­sen van de puzzel­stuk­jes. Aange­vuld met de opties om de geleg­de Traject­puz­zel (versleu­teld) op te slaan, af te drukken en te projec­te­ren op een groot scherm. Ook hier is het toevoe­gen van patiënt­spe­ci­fie­ke infor­ma­tie mogelijk.

Alle puzzel­stuk­jes vallen hier dus op zijn plaats.

Werkwijze van de Trajectpuzzel

Hoe leg je een Traject­puz­zel? Het samen leggen van de traject­puz­zel maakt het traject­plan voor de patiënt inzich­te­lijk en concreet. Maak de zorgvraag visueel vanuit diver­se invals­hoe­ken en levens­ge­bie­den door het plaat­sen en verschui­ven van puzzel­stuk­jes wie er wanneer bij het behan­del­tra­ject betrok­ken zijn.

 • Pak het fysie­ke bordspel of open de webapplicatie
 • Vul de naam in bij het puzzel­stuk­je van de patiënt
 • Loop samen de bibli­o­theek van levens­ge­bie­den door 
  • Welke zorg(aanvraag) is van toepas­sing bij de patient?
  • Wie heb nodig bij de inhoud van deze zorg?
  • Op welke levens­ge­bie­den ga aan de slag?
 • De traject­puz­zel is dynamisch, er kan gescho­ven en gewij­zigd worden 
  • Stel met open vragen vast waar de puzzel­stuk­jes moeten staan.
  • Dicht­bij of toch wat verder weg?
  • Is dat anders dan een perio­de geleden?
  • Via de webapp kun je ook verschil met vorige keer laten zien
  • De traject­puz­zel kun je vanuit verschil­len­de invals­hoe­ken opstellen: 
   • Vanuit een logische tijdsvolgorde
   • Vanuit de mate van betrokkenheid
   • Vanuit de mate van prioriteit
  • Er is ruimte voor nuance­ring, details en aange­pas­te inhoud 
   • Lege kaart­jes kunnen ingevuld worden met patiënt­spe­ci­fie­ke infor­ma­tie. Hierdoor ontstaat er voor de patiënt een herken­baar overzicht.
   • Dit kan bij fysie­ke bordspel met white­mar­ker of post-its
   • In webapp kan dit getypt worden op een puzzelstukje
  • Resul­taat is visue­le weerga­ve van betrok­ke­nen in behandeltraject 
   • Maak hier bij fysie­ke bordspel een foto van voor patiënt en dossier
   • Maak in webapp een pdf en sla de data ervan op in patiëntendossier

Lees hier de uitge­brei­de handleiding

Interesse?

Achtergrondinformatie

Voor infor­ma­tie over het traject­den­ken en de toepas­sing van de Traject­puz­zel van Trans­fo­re, kunt u via onder­staand formu­lier contact opnemen met stich­ting Transfore.


  Bestelinformatie

  Voor bestel­in­for­ma­tie over de bordpuz­zel, de webap­pli­ca­tie en voor eventu­eel maatwerk, kunt u via onder­staand formu­lier contact opnemen met IMAGEN ontwerp & communicatie.   Traject­puz­zel is een product van Stich­ting Trans­fo­re • Ontwerp: © 2022 IMAGENPriva­cy­ver­kla­ring