Skip to main content

Breng een behandeltraject in beeld

leg de trajectpuzzel samen met patiënt

Waarom de Trajectpuzzel?

Het leggen van een tra­ject­puzzel geeft een patiënt een duidelijk overzicht van zijn indi­vidu­ele patiënt­tra­ject. Wat is het eind­doel voor ogen? Welke stap­pen zijn daar­voor nodig? Wie is en wordt hier­bij betrokken? Met dit visuele inzicht in hun tra­ject weten patiën­ten waar ze aan toe zijn en kun­nen ze zelf de regie nemen over hun behan­del­ing en een veilige toekomst.

Ken­merken van de tra­ject­puzzel zijn:

 • De puzzel wordt ron­dom de patiënt gebouwd
 • Er is geen vaste vol­go­rde, begin of eind­punt
 • In gesprek met patiënt wordt het netwerk in beeld gebracht
 • De tra­ject­puzzel is dynamisch, er kan geschoven en gewi­jzigd wor­den
 • Resul­taat is een visuele weer­gave van betrokke­nen in behan­del­tra­ject

TEST DE MINI-WEBAPP*
*) Chromi­um brows­er (bijv. Google Chrome) vereist!

Trajectdenken, het honingraatmodel

Trans­fore staat bek­end om indi­vidu­ele patiënt­tra­jecten met het eind­doel voor ogen. Alle onderde­len van het tra­ject­plan sluiten naad­loos op elka­ar aan, net als bij een hon­ingraat. Er is geen vaste vol­go­rde. Het ver­schilt per patiënt waar de behan­del­ing start en wie er bij betrokken zijn.
We werken in het behan­del­tra­ject samen met het hele netwerk van zorgver­len­ers, begelei­ders en het per­soon­lijk netwerk van patiën­ten. Dit om alle mogelijkhe­den van her­s­tel en het werken aan het voorkomen van recidive te benut­ten.
Onze patiën­ten hebben door het indi­vidu­ele tra­ject­plan inzicht in het gehele tra­ject en kun­nen daar­door zelf de regie nemen. Hier­bij bepaalt de patiënt ook zelf wie bij het indi­vidu­ele tra­ject­plan betrokken wor­den.

Varianten van de Trajectpuzzel

Trans­fore heeft 2 vari­anten van de Tra­ject­puzzel ontwikkeld. Een fysieke bor­d­puzzel waarmee samen met de patiënt op tafel een tra­ject­puzzel gelegd kan wor­den en een webap­pli­catie met een drag-and-drop-func­tion­aliteit voor het ver­plaat­sen van de puzzel­stuk­jes via een com­put­er of tablet.

Col­le­ga (foren­sis­che) zor­gor­gan­isaties kun­nen via deze web­site kosteloos de mini webap­pli­catie van de Tra­ject­puzzel van Trans­fore gebruiken. Tegen een geringe ver­goed­ing is de Tra­ject­puzzel ook in eigen huis­sti­jl en op maat te bestellen.

De fysieke Tra­ject­puzzel van Trans­fore bevat cir­ca 70 puzzel­stuk­jes verdeeld over 9 lev­ens­ge­bieden die van belang kun­nen zijn voor het voorkomen van recidive en het her­s­tel van de patiënt zoals zorg, wonen en relaties. Ook zijn er 5 lege puzzel­stuk­jes om naar wens en op maat zelf te beschri­jven met een uitwis­bare white­board stift.

Het samen leggen van de tra­ject­puzzel maakt het tra­ject­plan voor de patiënt inzichtelijk en con­creet. De tra­ject­puzzel is ook geschikt om het behan­del­tra­ject te eval­ueren en bij te stellen.

De webap­pli­catie Tra­ject­puzzel draait op een NEN-7510 gecer­ti­ficeerd intranet en een Chromi­um brows­er.

De webapp heeft een een­voudi­ge inter­face en een duidelijke drag-and-drop-func­tion­aliteit voor het ver­plaat­sen van de puzzel­stuk­jes. Aange­vuld met de opties om de gelegde Tra­ject­puzzel (ver­sleuteld) op te slaan, af te drukken en te pro­jecteren op een groot scherm. Ook hier is het toevoe­gen van patiëntspec­i­fieke infor­matie mogelijk.

Alle puzzel­stuk­jes vallen hier dus op zijn plaats.

Werkwijze van de Trajectpuzzel

Hoe leg je een Tra­ject­puzzel? Het samen leggen van de tra­ject­puzzel maakt het tra­ject­plan voor de patiënt inzichtelijk en con­creet. Maak de zorgvraag visueel vanu­it diverse inval­shoeken en lev­ens­ge­bieden door het plaat­sen en ver­schuiv­en van puzzel­stuk­jes wie er wan­neer bij het behan­del­tra­ject betrokken zijn.

 • Pak het fysieke bor­d­spel of open de webap­pli­catie
 • Vul de naam in bij het puzzel­stuk­je van de patiënt
 • Loop samen de bib­lio­theek van lev­ens­ge­bieden door
  • Welke zorg(aanvraag) is van toepass­ing bij de patient?
  • Wie heb nodig bij de inhoud van deze zorg?
  • Op welke lev­ens­ge­bieden ga aan de slag?
 • De tra­ject­puzzel is dynamisch, er kan geschoven en gewi­jzigd wor­den
  • Stel met open vra­gen vast waar de puzzel­stuk­jes moeten staan.
  • Dicht­bij of toch wat verder weg?
  • Is dat anders dan een peri­ode gele­den?
  • Via de webapp kun je ook ver­schil met vorige keer lat­en zien
  • De tra­ject­puzzel kun je vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken opstellen:
   • Vanu­it een logis­che tijdsvol­go­rde
   • Vanu­it de mate van betrokken­heid
   • Vanu­it de mate van pri­or­iteit
  • Er is ruimte voor nuancer­ing, details en aangepaste inhoud
   • Lege kaart­jes kun­nen inge­vuld wor­den met patiëntspec­i­fieke infor­matie. Hier­door ontstaat er voor de patiënt een herken­baar overzicht.
   • Dit kan bij fysieke bor­d­spel met whitemark­er of post-its
   • In webapp kan dit getypt wor­den op een puzzel­stuk­je
  • Resul­taat is visuele weer­gave van betrokke­nen in behan­del­tra­ject
   • Maak hier bij fysieke bor­d­spel een foto van voor patiënt en dossier
   • Maak in webapp een pdf en sla de data ervan op in patiën­ten­dossier

Lees hier de uit­ge­brei­de han­dlei­d­ing

Interesse?

Achtergrondinformatie

Voor infor­matie over het tra­ject­denken en de toepass­ing van de Tra­ject­puzzel van Trans­fore, kunt u via onder­staand for­muli­er con­tact opne­men met sticht­ing Trans­fore.


  Bestelinformatie

  Voor bestelin­for­matie over de bor­d­puzzel, de webap­pli­catie en voor eventueel maatwerk, kunt u via onder­staand for­muli­er con­tact opne­men met IMAGEN ontwerp & com­mu­ni­catie.

  Fout: Con­tact for­muli­er niet gevon­den.

  Tra­ject­puzzel is een prod­uct van Sticht­ing Trans­fore • Ontwerp: © 2022 IMAGENPri­va­cyverk­lar­ing