Voor begeleiding op maat…

bij forensische zorgbehandeling

Wat is de Trajectpuzzel?

Gezamen­lijk, al puzze­lend met kaart­jes, een overzicht samen­stel­len van alle betrok­ken actoren bij een zorgbe­han­de­lingstra­ject. Dat is de traject­puz­zel in het kort.

Kenmer­ken van de traject­puz­zel zijn:

  • De te begelei­den cliënt staat centraal.
  • Alle bij het behan­del­tra­ject actie­ve levens­ge­bie­den en onder­steu­nen­de actoren worden geïnven­ta­ri­seerd via ~70 kaartjes.
  • Relevan­te kaart­jes worden op een voor betrok­ke­nen kloppen­de plek geplaatst, in een logische (tijds)volgorde.
  • Er is ruimte voor nuance­ring, details en aange­pas­te inhoud.
  • Zo ontstaat een compac­te visua­li­sa­tie van het behan­del­tra­ject, met alle betrok­ken instan­ties, organi­sa­ties, groepen en perso­nen in beeld.

TEST DE MINI-WEBAPP*
*) Chromi­um browser (bijv. Google Chrome) vereist!

Uitvoeringen

De traject­puz­zel komt in twee uitvoe­rin­gen: als fysie­ke set kaart­jes in een blikje voor gebruik op tafel, en als digita­le webap­pli­ca­tie voor gebruik op laptop of tablet.

Met beide kan men comple­te overzich­ten samen­stel­len van zorgbehandeltrajecten.

Traject­puz­zels bieden overzicht en aankno­pings­pun­ten bij overleg met cliën­ten en zorgpart­ners. Vanaf intake, bij overleg tussen­door, tot aan eindevaluatie.

VRAAG INFO AAN

Met de fysie­ke kaart­jes­ver­sie kan men aan tafel handzaam en makke­lijk overzich­ten samen­stel­len van behandeltrajecten.

Ca. 70 kaart­jes kunnen worden ingezet, met daarop de actoren vermeld over 9 levens­ge­bie­den: zoals zorg, relaties, wonen en financiën.

De kaart­jes zijn gelami­neerd en kunnen met White­board marker worden voorzien van toevoegingen.

DOWNLOAD BROCHURE (pdf)

Met de webap­pli­ca­tie kan men online, via een NEN-7510 gecer­ti­fi­ceerd intra­net en een Chromi­um browser,  overzich­ten samen­stel­len van behandeltrajecten.

Ook deze uitvoe­ring kent ca. 70 kaart­jes uit 9 levens­ge­bie­den. Via extra invul­vel­den kunnen toevoe­gin­gen worden gedaan.

De webapp is geschikt bij online werken, zoals bijv. video­con­fe­ren­cing en digitaal vastleg­gen en documenteren.

TEST DE MINI WEBAPP

Ontstaan

Cliën­ten op het juiste moment én de juiste plaats begelei­den, met een indivi­du­eel behan­del­tra­ject op maat!

Dat is de inzet van de zorg die stich­ting Trans­fo­re levert. Het vormt ook de basis voor de Trajectpuzzel.

Experts stellen bij behan­del­tra­jec­ten van cliën­ten zgn. traject­plan­nen samen.

Zo ontstaan passen­de trajec­ten met vloei­en­de en probleem­lo­ze overgan­gen bij opeen­vol­gen­de afdelin­gen en zorglocaties.

Bij deze visie wordt gekeken naar de hele behandelhorizon.

Ook zuster­stich­tin­gen worden betrok­ken en andere instan­ties, zorgin­stel­lin­gen en actoren die een rol spelen bij behan­del­tra­jec­ten op maat.

Werkwijze

Doel: de cliënt

De cliënt staat sowie­so centraal bij de Traject­puz­zel, maar krijgt ook echt de regie over de volgen­de te nemen stappen.

Het doel van een Traject­puz­zel is uitein­de­lijk om een werkend behan­del­tra­ject in kaart te brengen en inzich­te­lijk te maken, in samen­wer­king met de cliënt.

Hierbij wordt een geïnte­greer­de aanpak voorge­staan. Een aanpak waarbij alle levens­ge­bie­den die om aandacht vragen bij de cliënt, kunnen worden benoemd en genuanceerd.

De Traject­puz­zel gaat niet zozeer over de inhoud van het behan­del­tra­ject an sich, maar eerder over de struc­tu­re­ring van het leven van de cliënt tijdens het  behandeltraject.

 

Levensgebieden

Relaties

Wonen

Finan­ci­ën en administratie

Licha­me­lij­ke zorg

Geeste­lij­ke zorg

Veilig­heid

Dagbe­ste­ding

Vrije­tijds­be­ste­ding

Zinge­ving

Mogelijkheden

Interesse?