Skip to main content

Voor begeleiding op maat…

bij forensische zorgbehandeling

Wat is de Trajectpuzzel?

Geza­men­lijk, al puzze­lend met kaart­jes, een overzicht samen­stellen van alle betrokken actoren bij een zorg­be­han­del­ingstra­ject. Dat is de tra­ject­puzzel in het kort.

Ken­merken van de tra­ject­puzzel zijn:

  • De te begelei­den cliënt staat cen­traal.
  • Alle bij het behan­del­tra­ject actieve lev­ens­ge­bieden en onder­s­te­unende actoren wor­den geïn­ven­tariseerd via ~70 kaart­jes.
  • Rel­e­vante kaart­jes wor­den op een voor betrokke­nen klop­pende plek geplaatst, in een logis­che (tijds)volgorde.
  • Er is ruimte voor nuancer­ing, details en aangepaste inhoud.
  • Zo ontstaat een com­pacte visu­al­isatie van het behan­del­tra­ject, met alle betrokken instanties, organ­isaties, groepen en per­so­n­en in beeld.

TEST DE MINI-WEBAPP*
*) Chromi­um brows­er (bijv. Google Chrome) vereist!

Uitvoeringen

De tra­ject­puzzel komt in twee uitvo­erin­gen: als fysieke set kaart­jes in een blik­je voor gebruik op tafel, en als dig­i­tale webap­pli­catie voor gebruik op lap­top of tablet.

Met bei­de kan men com­plete overzicht­en samen­stellen van zorg­be­han­del­tra­jecten.

Tra­ject­puzzels bieden overzicht en aan­knop­ingspun­ten bij over­leg met cliën­ten en zorg­part­ners. Vanaf intake, bij over­leg tussendoor, tot aan ein­de­val­u­atie.

VRAAG INFO AAN

Met de fysieke kaart­jesver­sie kan men aan tafel handza­am en makke­lijk overzicht­en samen­stellen van behan­del­tra­jecten.

Ca. 70 kaart­jes kun­nen wor­den ingezet, met daarop de actoren ver­meld over 9 lev­ens­ge­bieden: zoals zorg, relaties, wonen en finan­ciën.

De kaart­jes zijn gelam­i­neerd en kun­nen met White­board mark­er wor­den voorzien van toevoeg­in­gen.

DOWNLOAD BROCHURE (pdf)

Met de webap­pli­catie kan men online, via een NEN-7510 gecer­ti­ficeerd intranet en een Chromi­um brows­er,  overzicht­en samen­stellen van behan­del­tra­jecten.

Ook deze uitvo­er­ing kent ca. 70 kaart­jes uit 9 lev­ens­ge­bieden. Via extra invul­velden kun­nen toevoeg­in­gen wor­den gedaan.

De webapp is geschikt bij online werken, zoals bijv. video­con­fer­enc­ing en dig­i­taal vast­leggen en doc­u­menteren.

TEST DE MINI WEBAPP

Ontstaan

Cliën­ten op het juiste moment én de juiste plaats begelei­den, met een indi­vidueel behan­del­tra­ject op maat!

Dat is de inzet van de zorg die sticht­ing Trans­fore lev­ert. Het vormt ook de basis voor de Tra­ject­puzzel.

Experts stellen bij behan­del­tra­jecten van cliën­ten zgn. tra­ject­plan­nen samen.

Zo ontstaan passende tra­jecten met vloeiende en prob­leem­loze over­gan­gen bij opeen­vol­gende afdelin­gen en zor­glo­caties.

Bij deze visie wordt gekeken naar de hele behan­del­hori­zon.

Ook zuster­stichtin­gen wor­den betrokken en andere instanties, zor­gin­stellin­gen en actoren die een rol spe­len bij behan­del­tra­jecten op maat.

Werkwijze

Doel: de cliënt

De cliënt staat sowieso cen­traal bij de Tra­ject­puzzel, maar kri­jgt ook echt de regie over de vol­gende te nemen stap­pen.

Het doel van een Tra­ject­puzzel is uitein­delijk om een werk­end behan­del­tra­ject in kaart te bren­gen en inzichtelijk te mak­en, in samen­werk­ing met de cliënt.

Hier­bij wordt een geïn­te­greerde aan­pak voorges­taan. Een aan­pak waar­bij alle lev­ens­ge­bieden die om aan­dacht vra­gen bij de cliënt, kun­nen wor­den benoemd en gen­u­anceerd.

De Tra­ject­puzzel gaat niet zozeer over de inhoud van het behan­del­tra­ject an sich, maar eerder over de struc­turering van het lev­en van de cliënt tij­dens het  behan­del­tra­ject.

 

Levensgebieden

Relaties

Wonen

Finan­ciën en admin­is­tratie

Lichamelijke zorg

Geestelijke zorg

Vei­ligheid

Dagbeste­d­ing

Vri­jeti­jds­beste­d­ing

Zingev­ing

Mogelijkheden

Interesse?

Fout: Con­tact for­muli­er niet gevon­den.